HAPPY THANKSGIVING IN HIS GLORY

NCĐĐ dâng lên Chúa lời cảm tạ và cầu nguyện cho hết thảy anh chị em

Phi-líp 1:3 Mỗi khi nhớ đến anh chị em, chúng tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời của chúng ta. 4 Mỗi khi cầu nguyện cho tất cả anh chị em, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui mừng, 5 vì anh chị em đã dự phần với chúng tôi, đã tích cực góp phần truyền bá Tin Mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. 6 Tôi có niềm tin quả quyết nầy, đó là Ðấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ. 9 Ðiều chúng tôi cầu nguyện là tình yêu của anh chị em mỗi ngày một gia tăng, để anh chị em có kiến thức sâu sắc và nhận xét chính xác, 10 giúp anh chị em có thể xác định điều nào là tốt nhất, hầu trong ngày của Ðấng Christ anh chị em được trong sạch và vẹn toàn, 11 đầy những trái của đức công chính đến từ Ðức Chúa Jesus Christ, đem vinh hiển và ca ngợi về Ðức Chúa Trời. Khải huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.

Hosanna W.