THÔNG BÁO CỦA NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN

Cầu xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, Ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh được đầy dẫy trên Quí Ông Bà Anh Chị Em.
NCĐD xin thông báo chương trình học Kinh Thánh hằng tuần sẽ được chia ra các buổi tối sau đây:
Số phone vẫn như trước: (857) 232-0476; Số code: 650339
• Chúa nhựt: thờ phượng lúc 8:00 pm (Giờ New York)
• Thứ Hai: học kinh thánh nâng cao, bắt đầu lúc 9:00pm
• Thứ Ba: học kinh thánh cơ bản, bắt đầu lúc 9:00pm
• Thứ Năm: lớp tráng niên; Số code: 257980
• Tại Việt Nam: Tối Thứ Năm, lúc 7:00pm (giờ VN), qua Zoom.
Mỗi người sẽ chọn cho mình một giờ thích hợp để được học lời Chúa theo cách Chúa muốn, và xin Chúa cho chúng ta được trải nghiệm câu Kinh Thánh: Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống. (1 Giăng 1:1)
Có hai phương thức dưới đây để đăng ký giờ học. Để đăng ký học xin liên lạc Phúc: (804) 549-7715
1. Học chính thức: là những người có thể để dành thì giờ ngồi vào bàn với Chúa và được thông công với Ngài bởi lời của Ngài.
2. Dự thính: là những người vì bận công việc chỉ nghe chứ không tham gia chính thức được. Tất cả đều được hoan nghênh vào nghe và khi nào muốn tham gia chính thức thì sẽ chọn lớp cho mình.

Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và định bước cho những con cái yêu dấu của Ngài.
Em-ma-nu-ên,

Hosanna W.