Những Loạt Bài Hay Nhất

Video Mới Nhất
Xem tiếp >

THÔNG BÁO CỦA NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN

Chúng ta đang đi trong chủ đề về Đức Thánh Linh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh hành động mạnh mẽ trên con cái Ngài để biết cách cộng tác với Đức Thánh Linh và sống đắc thắng quyền năng cho vương quốc Thiên Đàng.

Kinh Thánh: Giăng 17:1-8

Mục đích: Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin (Hê-bơ-rơ 4:14)

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và sự xét đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta. (Giăng 5:30)

Mục đích: Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. (Giăng 12:49)

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:1-38

Mục đích: Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải nói điều chi và nói thế nào. (Giăng 12:49)

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Xa-cha-ri 4:6b

Mục đích: Chúa ban quyền năng giảng Tin Lành và dạy dỗ người khác.

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus

Mục đích: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:21)

Xem Bài Học