Video Mới Nhất
Xem tiếp >

THÔNG BÁO CỦA NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN

Nguyện xin Chúa Thánh Linh của Chúa Giê-hô-va ngự trên chúng con; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho chúng con để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai chúng con đến để rịt những kẻ vở lòng, để rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng con; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho chúng con được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. (Theo Esai 61:1-3)

SỰ HIỆN THẤY CUỐI CÙNG CỦA ĐA-NI-ÊN

Ngày Học:Chuá Nhật, 26-05-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 12:1-13

Mục đích: Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. (Đa-ni-ên 12:13)

Xem Bài Học

KẾT CUỘC CỦA KẺ CHỐNG NGHỊCH CHÚA

Ngày Học:Chúa Nhật, 19-05-2024

Kinh Thánh: Đa ni ên 11:36-45

Mục đích: Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. (Rô-ma 13:2)

Xem Bài Học

KHI KẺ ÁC LÀM VUA

Ngày Học:Chúa Nhật, 12-05-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 11:21-35

Mục đích: Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siết. (Châm-ngôn 29:2b)

Xem Bài Học

CÁC VUA GIAO TRANH VÀ SỰ CUỐI CÙNG CỦA HỌ

Ngày Học:Chúa Nhật, 28-04-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 11:1-20

Mục đích: Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua. (Đa-ni-ên 2:21a)

Xem Bài Học

CUỘC CHIẾN DƯỚI ĐẤT VÀ TRÊN TRỜI

Ngày Học:Chúa Nhật, 21-04-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 10:1-21

Mục đích: Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (Ê-phê-sô 6:12)

Xem Bài Học

HÃY KÊU CẦU TA, TA TRẢ LỜI CHO

Ngày Học:Chúa Nhật, 07-04-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 9:16-27

Mục đích: Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. (Giê-rê-mi 33:3)

Xem Bài Học

TA CHỊU HẾT THẾ CHO CON

Ngày Học:Chúa Nhật, 31-03-2024

Kinh Thánh: Ê sai 53:1-12

Mục đích: Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; Ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha Ta. (Giăng 10:18)

Xem Bài Học

NHẬN BIẾT THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA

Ngày Học:Chúa Nhật, 24-03-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 9:1-15

Mục đích: Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. (Giê rê mi 29:11)

Xem Bài Học

SỰ HIỆN THẤY VỀ NGÀY CUỐI CÙNG

Ngày Học:Chúa Nhật, 17-03-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 8:1-27

Mục đích: Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. (A-mốt 3:7)

Xem Bài Học

GIẤC MƠ KỲ LẠ VỀ CÁC VƯƠNG QUỐC

Ngày Học:Chúa Nhật, 10-03-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 7:1-28

Mục đích: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. (Giu-đê 1:15)

Xem Bài Học

VÀO HANG SƯ TỬ

Ngày Học:Chúa Nhật, 03/03/2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 6:1-28

Mục đích: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. (1 Phi-e-rơ 5:8)

Xem Bài Học

SAI PHẠM VÌ BIẾT HẾT MÀ KHÔNG LÀM

Ngày Học:Chúa Nhật, 25/02/2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5:1-31

Mục đích: Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu hạ mình chút nào; (Đa-ni-ên 5:22)

Xem Bài Học

BƯỚC ĐI VỚI CHÚA MỖI NGÀY

Ngày Học:Chúa Nhật, 18-02-2024

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-33

Mục đích: Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1)

Xem Bài Học

LỜI CẢNH BÁO TRONG MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Ngày Học:Chúa Nhật, 11-02-2024

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 4:1-37

Mục đích: Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. (Châm-ngôn 21:1)

Xem Bài Học

KHÔNG CẦN CHO THÊM CƠ HỘI

Ngày Học:04-02-2024

Kinh Thánh: Đa ni ên 3:1-30

Mục đích: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. (Công vụ 5:29b)

Xem Bài Học