26. NHẬN BIẾT TIÊN TRI GIẢ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:15-23 Câu gốc: Giê-rê-mi 27:10 Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra, và các ngươi bị diệt mất. Mục đích: Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy

... Đọc tiếp.

07 – CHỨC GIÁM MỤC

Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 3:1-7 Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Mục đích: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để

... Đọc tiếp.