Mục vụ NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN được hình thành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.  Chúa muốn con cái Chúa biết, hiểu, và thực hành đúng lẽ thật trong Lời Chúa theo như Ý muốn của Ngài.  Khi chúng ta cầu nguyện “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên; Ở đất như trời” chúng ta đang cầu nguyện Nước Đức Chúa Trời và Ý muốn của Ngài được thực hiện trên đất nầy, cũng như đang thực hiện trên thiên đàng, tại nơi chúng ta đang ở, ngay bây giờ.

“Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên. Ở Đất Như Trời” – Mathiơ 6:10. Đây cũng là sứ mệnh Đức Chúa Trời dùng mục vụ Nước Cha Được Đến.

Khi con cái Chúa hiểu và thực hành Ý muốn của Chúa trong đời sống mình, sự sống và ánh sáng Lời Chúa sẽ cởi trói những lãnh vực bị trói buộc trong đời sống chúng ta khiến chúng ta được tự do bước đi trong quyền năng Lời Đức Chúa Trời.

Một cách đơn giản, đời sống một con cái Chúa là tiến trình đổi mới tâm trí theo Lời Đức Chúa Trời, và học biết cách sử dụng những gì mình đã có sẳn trong Chúa Giê-su, đã thừa hưởng ngay khi tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa. Trong tiến trình biến đổi nầy, bạn và tôi đang sống những ngày trời trên đất.

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” – Rô-ma 12:2 Đây cũng là khải tượng Đức Chúa Trời hướng dẫn mục vụ Nước Cha Được Đến.