Tải MP3Tải Dàn Bài

Ngày 3: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Trọng tâm cầu nguyện:
Xin Chúa giúp bạn cầu nguyện trong sự bền đổ.
Xin Chúa Thánh Linh giúp bạn cầu nguyện và cầu nguyện qua bạn.
Xin Chúa đặt gánh nặng cầu nguyện trong lòng bạn.
Cầu nguyện cho hội thánh địa phương gia tăng sự cầu nguyện hiệp một.
Cầu nguyện cho mục sư của bạn không bao giờ rời bỏ phòng cầu nguyện của họ.

1. Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
•   Cầu nguyện Khi đau khổ: Thi-thiên 55:17 Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siếc; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. (Gia-cơ 5:13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen).
•   Cầu nguyện khi bị tấn công: Thi-thiên 109:4 Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.
Đa-ni-ên 6:10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.
•   Cầu nguyện Khi có những sự lựa chọn: Lu-ca 6:12 Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ:
Cầu nguyện khi lo lắng: Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
• Cầu nguyện để khỏi sa vào chước cám dỗ: Ma-thi-ơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
•   Cầu nguyện xin ý Cha được nên: Lu-ca 22:42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!
• Cầu nguyện sau khi thi hành chức vụ: Ma-thi-ơ 14:22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. 23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. (Lu-ca 4:42 Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ.)
Giăng 6:15 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.
•   Cầu nguyện cùng nhau: Gia-cơ 4:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. (14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.)
•   Cầu nguyện bằng tâm linh: 1 Cô-rinh-tô 14:15 Vậy thì tôi sẽ làm thể nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm linh, nhưng cũng hát bằng trí khôn.
•   Cầu nguyện không mõi mệt: Lu-ca 6: 1 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.)
2. Suy gẫm: Lu-ca 5:15 Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh. 16 Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Câu tiếp theo cho chúng ta biết rằng một ngày nọ, khi Đức Chúa Jesus đang giảng và quyền phép của Đức Chúa Cha ở trong Ngài để chữa lành các bịnh. Đây là điểm quan trọng! quyền phép và năng lực siêu nhiên trong Ngài là kết quả của việc cầu nguyện tại nơi đồng vắng. Hay nói cách khác, Đức Chúa Jesus đã biệt riêng Ngài, ở một mình với Đức Chúa Cha và cầu nguyện. Một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra: Nếu Chúa Jesus đã thường xuyên dành thời gian để ở một mình với Đức Chúa Cha và cầu nguyện, thì tại sao chúng ta không làm? Đời sống cầu nguyện của một cơ đốc nhân cần thiết như nhiên liệu của một chiếc máy bay. Thiếu vắng sự cầu nguyện nghĩa là thiếu chiến thắng, thiếu sự mật thiết, đời sống tâm linh không phát triển, và mất năng lực. Hãy cam kết một đời sống cầu nguyện và nhìn xem Chúa làm những công việc siêu nhiên trên cuộc đời bạn!
3. Phần gợi ý để cầu nguyện cho cá nhân hay cầu thay cho người khác:
 Cầu nguyện cho mình thì thay thế chữ tôi và chữ anh em = Con; Chúng ta = Con, chúng con
 Cầu thay cho người khác thì thay thế tôi = Con và chữ anh em = tên của người cần cầu thay
Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Ê-phê-sô 3:14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21 nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.
Ma-thi-ơ 6:9  Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con; 13 Xin chớ để chúng con bị sa vào chước cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]