Tải MP3Tải Dàn Bài


Phần 1: Gióp đoạn 1- 21

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
Mục đích: Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
I. GIÓP LÀ AI?
1. Kinh thánh ghi về Gióp:
Gióp 1:1 Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. (Ê-xê-ch 14:20/Gia-cơ 5 11)
    •   Chúa nói về Gióp: Gióp 1:8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của Ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?
2. Bị sa-tan kiện cáo: Vì Chúa bảo vệ/ban phước cho Gióp
Gióp 1:9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. (Sa-tan nghĩ Gióp theo Chúa vì vật chất; Chúa chứng minh cho sa-tan là nó đã sai.) Rô-ma 14:4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
Ê-sai 5:5 Nầy, Ta sẽ bảo các ngươi về điều Ta định làm cho vườn nho Ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. (Ma-la-chi 3:11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Xa-cha-ri 2:5; Thi-thiên 34:7)
3. Được Chúa cho phép:
Gióp 1:12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy,các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. (Sa-tan kiện lần thứ 2, Gióp 2:1-8, đụng đến thân thể Gióp.) (Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình). (Ê-sai 5:5, Ta phá rào/hạ tường)
    •   Kẻ kiện cáo: Khải-huyền 12:10b vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.
    •   Đắc thắng kẻ kiện cáo: Rô-ma 8:31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. 37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần (hoàn toàn chiến thắng, chiến thắng tất cả). 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
***  Cảnh giác: 1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rinh mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
II. SỰ MẤT MÁT CỦA GIÓP
1. Mất con cái và tài sản: Gióp 1:2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương. (C14-19 Trong một ngày ông mất 10 đứa con và tất cả tài sản.)
*** Công việc của sa-tan: Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt;
2. Mất sức khỏe: Gióp 2:7 Bị sa-tan hành hạ bịnh ung độc từ bàn chân cho đến đỉnh đầu; Bịnh ngứa: Gióp 2:8 Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình, và ngồi trong đống tro; Hôi miệng: Gióp 19:17 Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi; Sụt cân: Gióp 19:20 Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi, Tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi; Ớn lạnh/sợ hãi: Gióp 21:6 Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng, rởn óc cả và thịt tôi…
***  Gióp vững vàng: Gióp 1:20 Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21 và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.
3. Mất sự yêu thương và tôn trọng của vợ:
Gióp 2:9 Vợ người nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!
    •  Gióp vững lòng: Gióp 2:10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.
4. Mất sự liên lạc với Chúa: Gióp 13:24 Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa, và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa? (Chúa yên lặng)
     •   Từng trải của vua Đa-vít: Thi-thiên 13:1 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Thi-thiên 30:7 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối.
    •   Vua Ê-xê-chia: Sau khi được Chúa chữa lành, khỏi chết/ Sứ giả Ba-bi-lôn đến thăm (2 Sử-ký 32:31 Song khi sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người. (Ê-xê-chia đã thất bại vì khoe hết những gì mình có)
    •   Đức tin của Gióp: Gióp 19:25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
CẦU NGUYỆN theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Thánh Linh (Còn tiếp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =