NGÀY 01 – SỰ KIÊNG ĂN MÀ CHÚA LỰA CHỌN

SỰ KIÊNG ĂN MÀ CHÚA LỰA CHỌN I. CHÚA BÀY TỎ SỰ KIÊNG ĂN THEO CÁCH CON NGƯỜI CHỌN • Cảnh báo: Ê-sai 58:1 Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy!

... Đọc tiếp.

NGÀY 02 – LÒNG KHAO KHÁT

Ngày 2 – LÒNG KHAO KHÁT Trọng tâm cầu nguyện: •   Cầu nguyện cho cá nhân mình có lòng khao khát Chúa, khao khát sự phục hưng, Lời của Ngài, khao khát cầu nguyện, và thờ phượng Chúa. •    Cầu nguyện cho hội thánh địa phương luôn là hội thánh có sự khao khát

... Đọc tiếp.

NGÀY 03 – ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Ngày 3: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN Trọng tâm cầu nguyện: Xin Chúa giúp bạn cầu nguyện trong sự bền đổ. Xin Chúa Thánh Linh giúp bạn cầu nguyện và cầu nguyện qua bạn. Xin Chúa đặt gánh nặng cầu nguyện trong lòng bạn. Cầu nguyện cho hội thánh địa phương gia tăng sự cầu nguyện

... Đọc tiếp.

NGÀY 04 – NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN

Ngày 4: NHỮNG ĐIỀU ƯU TIÊN Trọng tâm cầu nguyện: – Xin Chúa sắp xếp trật tự ưu tiên trong đời sống bạn theo tiêu chuẩn của Ngài. – Xin Chúa giúp bạn đặt Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn – không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. –

... Đọc tiếp.

NGÀY 05 – HỌC LỜI CHÚA

Ngày 5: HỌC LỜI CHÚA 1. Kinh Thánh: • Thi-thiên 119:1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài. 3 Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong

... Đọc tiếp.

NGÀY 06 – SỰ VÂNG PHỤC

1. Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 15:22 Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ

... Đọc tiếp.

NGÀY 07 – DÂNG HIẾN

Ngày 7:  DÂNG HIẾN 1. Kinh Thánh: Lê-vi-ký 27:30 Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Châm-ngôn 3:9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con,

... Đọc tiếp.

NGÀY 08 – SỰ PHỤC VỤ

Ngày 8: SỰ PHỤC VỤ 1. Kinh Thánh: Galati 5:13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Ê-phê-sô 6:5 Hỡi kẻ

... Đọc tiếp.

NGÀY 09 – LÒNG TÔN KÍNH

Ngày 9: LÒNG TÔN KÍNH 1. Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 2:30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì

... Đọc tiếp.

NGÀY 10 – THÁNH HÓA / THÁNH KHIẾT

Ngày 10: THÁNH HÓA / THÁNH KHIẾT 1. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô 32:29 Vả, Môi-se đã truyền rằng: Ngày nay mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng sá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Châm-ngôn 23:26 Hỡi

... Đọc tiếp.