01 – QUYỀN NĂNG TIỆC THÁNH

Câu gốc: Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. Mục đích: Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; Cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy. Giăng 6:57 I.

... Đọc tiếp.

02 – KÍNH THÁNH NÓI GÌ VỀ HUYẾT

Câu gốc: Sáng-thế-ký 9:4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Mục đích: Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hê-bơ-rơ 9:22 I. THỜI KỲ TRƯỚC LUẬT PHÁP 1. Chúa dạy không

... Đọc tiếp.