01 – VÂNG THEO MẠNG LỊNH CHÚA

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:1-11 Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; Mục đích: Công-vu 20:28 Anh em hãy giữ  lấy mình, và luôn cả bầy mà

... Đọc tiếp.

02 – BIẾT ƠN VỀ ÂN ĐIỂN CHÚA BAN CHO MÌNH

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn . Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi

... Đọc tiếp.

04 – ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN, CẦU THAY

Câu ghi nhớ: Ê-sai 62:6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Mục đích: Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp

... Đọc tiếp.

06A – NHỮNG NGƯỜI NAM TIN KÍNH CHÚA

Mục đích: Giúp chúng ta xây dựng đức tin để sống và hầu việc Chúa bởi lẽ thật của Ngài. 1. Mệnh lênh: CHO NGƯỜI NAM 1 Ti-mô-thê 2:8 Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi

... Đọc tiếp.

07 – CHỨC GIÁM MỤC

Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 3:1-7 Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Mục đích: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để

... Đọc tiếp.

08 – CHỨC VỤ CỦA CÁC CHẤP SỰ

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 3:8-13 Câu ghi nhớ: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Mục đích: Vả lại, cái điều

... Đọc tiếp.

09 – NHỮNG ĐIỀU CẦN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI LÀM

Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:1-16 Câu gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Mục đích: 1 Cô-rinh-tô 6:12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có

... Đọc tiếp.