13 – ĐẤNG LÀM TRỌN LUẬT PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI

Phần 1: Trọn Luật pháp Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:17-20 CÂU GHI NHỚ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em

... Đọc tiếp.

14 – LỜI TIÊN TRI VỀ ĐẤNG MÊ-SI-A

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) Câu ghi nhớ: Thi 40:7 Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi; (Xem thêm Giê-rê-mi 1:4, Ê-phê-sô 1:4) Mục đích: Đức Chúa Jesus là Đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng

... Đọc tiếp.

15 – CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU QUA LỜI TIÊN TRI

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) Câu ghi nhớ: Đức Chúa Jesus là Đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng “Hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ Danh Ngài.” (Công-vụ 10:43) Mục đích: Anh em đã được kêu gọi đến

... Đọc tiếp.

16 – SỰ SỐNG LẠI, SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA GIÊ-XU

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) CÂU GHI NHỚ: Giăng 5:39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. MỤC ĐÍCH: Nắm chặt Lời Hứa của Chúa, vì sự thành tín của Ngài là lớn

... Đọc tiếp.

19 – GIẬN VÀ MẮNG ANH EM MÌNH

KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 5:21-22 Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:19 Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Mục đích: Giúp chúng ta gìn giữ tấm lòng của mình vì: lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn,

... Đọc tiếp.

20 – CHỨC VỤ GIẢNG HÒA

(Thuộc loạt bài QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:23-26 Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Mục

... Đọc tiếp.

21 – TỘI TÀ DÂM

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:27-28 Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Mục đích: Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng

... Đọc tiếp.

22 – ĐẮC THẮNG TỘI TÀ DÂM

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:29-30 Câu ghi nhớ: Ga-la-ti 5:24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Mục đích: Rô-ma

... Đọc tiếp.