02 – SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH, Phần 1

Kinh thánh: Rôma 8:1-18 Câu gốc: Rôma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. I. BIẾT ĐỂ SỐNG BỞI THÁNH LINH 1. Biết không có sự đoán phạt: (định tội, kết án) cho những kẻ ở trong Chúa Jesus: là

... Đọc tiếp.

03 – SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH, Phần 2

Kinh thánh: Rôma 8:19-39 Câu gốc: Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay

... Đọc tiếp.

04 – SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH, Phần 3

Câu gốc: Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta 6.

... Đọc tiếp.

05 – SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH, Phần 4

Kinh thánh: Rôma 8:9-39 Câu gốc: Rôma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay

... Đọc tiếp.

LÀM VIỆC CÙNG VỚI ĐỨC THÁNH LINH

Kinh thánh: Công vụ 3:1-26 Câu gốc: Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Mục đích: Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã

... Đọc tiếp.