01 – QUYỀN NĂNG CỦA BÁP-TEM

QUYỀN NĂNG CỦA BÁP-TEM Ma-thi-ơ 3:13-17 Câu ghi nhớ: Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa

... Đọc tiếp.

02 – ĐỒNG VẮNG: NƠI PHƯỚC HẠNH HAY RỦA SẢ?

Ma-thi-ơ 4:1; Xuất 3:13-17, 19, 23; Dân 11, 13, 14, 20 Câu ghi nhớ: Đức Giê-hô-va phán: vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. (Giê 29:11) Mục đích:

... Đọc tiếp.

03 – ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ

03 ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ (Ma-thi-ơ 4:1-11; Khải 12:7-12) Câu ghi nhớ: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng

... Đọc tiếp.

04 – BIẾT ĐỂ ĐẮC THẮNG

Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 4:14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Mục đích: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình

... Đọc tiếp.

05 – MƯU CHƯỚC VÀ SỰ THẤT BẠI CỦA KẺ CÁM DỖ

Ma-thi-ơ 4:3-11; Ê-sai 14:12-17; Lu-ca 11:18-20 Câu ghi nhớ: 1 Giăng 3:8 Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. Mục đích: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. (Rôma 8:37) I. MƯU CHƯỚC CỦA KẺ

... Đọc tiếp.

06 – KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

Ma-thi-ơ 4:12-17 Câu ghi nhớ: Truyền-đạo 3:1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Mục đích: Thi-31:15 Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. I. KẾT THÚC CHỨC VỤ CỦA GIĂNG BÁP-TÍT Ma-thi-ơ 4:12 Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ

... Đọc tiếp.

07 – CHỌN NGƯỜI TRẦN GIAN LÀM VIỆC THIÊN ĐÀNG

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG THIÊN ĐÀNG) Kinh thánh: Giăng 1:35-42; Ma-thi-ơ 4:18-25; Lu-ca 5:1-11 Câu ghi nhớ: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại

... Đọc tiếp.
light house walkway

08 – QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến

... Đọc tiếp.

09 – CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) Kinh thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức

... Đọc tiếp.

10 – MUỐI CỦA ĐẤT

(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG) Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:13 Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người

... Đọc tiếp.