17 – KẺ GIÀU Ở TRONG THẾ GIAN

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:17-20 Câu gốc: Mác 10:24 Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Mục đích: Lu-ca 12:15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn

... Đọc tiếp.