YÊU THÍCH NƠI CHÚA NGỰ

Kinh thánh: Thi thiên 84:1-12 Thơ con cháu Cô-rê làm (Cô-rê là con cháu Lê-vi, Dân-số Ký 16:8) Câu gốc: Thi-thiên 42:1 Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Mục đích: Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của

... Đọc tiếp.