BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT

Kinh Thánh:  Giăng 4:1-42 Câu ghi nhớ:  Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.  Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng

... Đọc tiếp.