01 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P1

Phần 1: Phần 2: Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mục đích: Ma-thi-ơ 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng

... Đọc tiếp.

02 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P2

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:3-8 Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang. Mục đích: Ê-sai 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; Mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; Các

... Đọc tiếp.

03 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P3

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:9-17 Câu gốc: Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng

... Đọc tiếp.

04 – ĐỨC CHÚA JESUS VÀO ĐỒNG VẮNG

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1-2 Câu gốc: Ê-sai 32:15 cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Mục đích: Ê-sai 43:19 Nầy, Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há

... Đọc tiếp.

05 – ĐỨC CHÚA JESUS CHỊU CÁM DỖ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:3-4 Câu gốc: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để

... Đọc tiếp.

07 – CHÚA KHỞI ĐẦU CHỨC VỤ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:12-25 Câu gốc: Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù

... Đọc tiếp.

08 – TA ĐÃ TÌM VÀ CHỌN CON

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 4:18-25; Lu-ca 5:1-11; Giăng 1:35-42 Câu gốc: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta

... Đọc tiếp.

09 – PHƯỚC HẠNH THẬT – P1

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:1-3 Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất

... Đọc tiếp.

10 – PHƯỚC HẠNH THẬT – P2

Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, Ở đất như trời! 1. Ma-thi-ơ

... Đọc tiếp.