01 – NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ƠN

Kinh Thánh:  Lu-ca 1 Câu ghi nhớ:  Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được (Lu-ca 1: 37). Mục đích:  Ngài đang tìm kiếm những con người để sử dụng cho vương quốc của Ngài. I.  TÁC GIẢ: 1.  Lu-ca:  Theo lịch sử của Cơ Đốc giáo, Lu-ca là tác giả của Tin

... Đọc tiếp.

02 – CHÚA JESUS GIÁNG SINH

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21 Câu ghi nhớ:  Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa (Lu-ca 2:11). Mục đích:  Giúp cho ta hiểu về sự Giáng Sinh của Chúa Jesus rất quyền năng, và nhờ ơn Chúa, sống theo cách của Ngài mong muốn

... Đọc tiếp.