QUYỀN NĂNG ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH

Kinh Thánh: Ê-sai 61:1-11. Câu gốc: Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Mục đích: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài

... Đọc tiếp.