10 – CÁCH CƯ XỬ TRONG HỘI THÁNH CHÚA

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 5:1-16 Câu gốc: Gia-cơ 1:27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Mục đích: Tít 2:7

... Đọc tiếp.