ĐẤT HỨA

Kinh Thánh:  Xuất Ê-díp-tô ký 3:7-10 Mục đích:  Xuất Ê-díp-tô ký 3:8  Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy ra khỏi Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ, và rộng rãi, đượm sữa và mật…  

... Đọc tiếp.