11 – CÁCH CƯ XỬ VỚI CÁC TRƯỞNG LÃO

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 5:17-25 Câu gốc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Mục đích: Ê-xê-chi-ên 33:7 Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh

... Đọc tiếp.