05 – AI LÀ KẺ LÂN CẬN TÔI?

Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37 Câu ghi nhớ: Mác 12:33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Mục đích: Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy

... Đọc tiếp.