07 – CHỨC GIÁM MỤC

Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 3:1-7 Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Mục đích: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để

... Đọc tiếp.