02 – BIẾT ƠN VỀ ÂN ĐIỂN CHÚA BAN CHO MÌNH

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn . Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi

... Đọc tiếp.