LÀM VIỆC CÙNG VỚI ĐỨC THÁNH LINH

Kinh thánh: Công vụ 3:1-26 Câu gốc: Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Mục đích: Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã

... Đọc tiếp.