09 – PHƯỚC HẠNH THẬT – P1

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:1-3 Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất

... Đọc tiếp.

10 – PHƯỚC HẠNH THẬT – P2

Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, Ở đất như trời! 1. Ma-thi-ơ

... Đọc tiếp.

11 – PHƯỚC HẠNH THẬT – P3

Câu gốc: Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Mục đích: Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, Ở đất như trời! 1. Ma-thi-ơ

... Đọc tiếp.