07 – CHÚA KHỞI ĐẦU CHỨC VỤ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:12-25 Câu gốc: Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù

... Đọc tiếp.