03 – ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ

03 ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ (Ma-thi-ơ 4:1-11; Khải 12:7-12) Câu ghi nhớ: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng

... Đọc tiếp.