VAI TRÒ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS

Câu gốc: Xa-cha-ri 4:6b Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại

... Đọc tiếp.