13 – CẢNH BÁO VỀ SỰ DẠY DỖ TIN LÀNH KHÁC

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:3-5 Câu gốc: Giăng 7:16 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của Ta chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay

... Đọc tiếp.