05 – ĐỨC CHÚA JESUS CHỊU CÁM DỖ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:3-4 Câu gốc: Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để

... Đọc tiếp.