26. NHẬN BIẾT TIÊN TRI GIẢ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:15-23 Câu gốc: Giê-rê-mi 27:10 Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra, và các ngươi bị diệt mất. Mục đích: Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy

... Đọc tiếp.