THA THỨ BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỦ?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:23-35 Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Mục đích: Hãy tha thứ để được Chúa cho tự do, được phước, và được chữa lành. I.

... Đọc tiếp.