Bài 2 – CÁC THIÊN SỨ ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM

CÁC THIÊN SỨ ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM Sáng-thế Ký 19:1-25 Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Mục đích: Hê-bơ-rơ 13:2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi

... Đọc tiếp.

Bài 3 – THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN

THIÊN SỨ GÁP-RI-ÊN Câu ghi nhớ: Thi-thiên 103:20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mục đích: Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã

... Đọc tiếp.

Bài 4 – THIÊN SỨ BÀY TỎ VỀ HÀI NHI JESUS

THIÊN SỨ BÀY TỎ VỀ HÀI NHI JÊSUS Ma-thi-ơ 1:18-25;  Lu-ca 2:8-20 Câu ghi nhớ: Lu-ca 2:10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các

... Đọc tiếp.

Bài 5 – THIÊN SỨ GIẢI CỨU

THIÊN SỨ GIẢI CỨU Ma-thi-ơ 2:1-23; Công-vụ 12:1-24 Câu ghi nhớ: Ê-sai 63:9  Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong

... Đọc tiếp.