14 – TA ĐẾN KHÔNG PHẢI PHÁ NHƯNG LÀM CHO TRỌN

Câu gốc: Giăng 19:30b Đức Chúa Jêsus…bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; Mục đích: Phi-líp 1:6 Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. Ma-thi-ơ 5:17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp

... Đọc tiếp.