12 – BỔN PHẬN ĐẦY TỚ ĐỐI VỚI CHỦ

Câu gốc: Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. 1 Cô-rinh-tô 7:22 Mục đích: Ma-thi-ơ 23:11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các

... Đọc tiếp.