01 – VÂNG THEO ĐẤNG BAN CƠ NGHIỆP

Kinh thánh: Sáng Thế Ký đoạn 11 Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 11:8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Mục đích: Cho chúng ta biết chúng ta là con cháu Áp-ra-ham thuộc linh, cũng được thừa hưởng

... Đọc tiếp.