TẤN TỚI TRONG SỰ PHỤC HỒI CỦA CHÚA, P1

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục đích: 2 Phi-e-rơ 3:18

... Đọc tiếp.

TẤN TỚI TRONG SỰ PHỤC HỒI CỦA CHÚA, P2

Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 47:5-12 Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục

... Đọc tiếp.