18 – PHẠM TỘI TÀ DÂM TỪ TRONG LÒNG

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:27-32 Câu gốc: Xuất 20:14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Mục đích: Thi-thiên 66:18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Ma-thi-ơ 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ

... Đọc tiếp.