BUỔI CHIA TAY VÀ LỜI KẾT ƯỚC

Kinh Thánh:  I Sa-mu-ên 20 Câu ghi nhớ:  Châm-ngôn 18:24  Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột. Mục đích:  Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được nguyên tắc sống theo cách của Kinh Thánh về những điều xảy ra

... Đọc tiếp.