CHÚA NGỰ XUỐNG NƠI CỬA TRẠI

Câu gốc: Xuất 33:9 Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Mục đích: Khải-huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với

... Đọc tiếp.

CỬA VÀO NƠI CHÚA HIỆN DIỆN

I. TẤM MÀN LUÔN ĐƯỢC DÙNG Ở TẠI CÁC LỐI VÀO 1. Cổng vào đền tạm: Còn được gọi là cửa hành lang Xuất Ê-díp-tô Ký 27:16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng bốn cây

... Đọc tiếp.

ĐỀN TẠM: NƠI CHÚA NGỰ

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8; 26:30 Câu gốc: Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8 Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ. Mục đích: Châm-ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích Ta ở nơi con cái loài người.

... Đọc tiếp.