01 – CẢM TẠ, XƯNG TỘI VÀ NHẬN SỰ TỰ DO

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 9:11  Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Mục đích:  Chúng ta ai nấy đều muốn

... Đọc tiếp.

02 – LÀM SẠCH ĐỜI SỐNG QUA LỜI CHÚA

(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM) Câu ghi nhớ:  Ê-sai 53:5  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Mục

... Đọc tiếp.

03 – VÀO NƠI THÁNH

(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM) Câu ghi nhớ:  Giăng 15:3  Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Mục đích:  Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!(Ma-thi-ơ 5:8) V.  CHẬU RỬA BẰNG ĐỒNG Câu Kinh Thánh: (Xuất 38:8)  “Người dùng các tấm gương của mấy

... Đọc tiếp.

04 – DÂNG HƯƠNG THƠM CHO CHÚA

(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM) Câu ghi nhớ:   I Giăng 3:21 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời.” Mục đích:  “Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng

... Đọc tiếp.

05 – VÀO NƠI VINH HIỂN CỦA CHÚA

(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM) Câu ghi nhớ:  Thi-thiên 141:2  “Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa như hương, nguyện sự giơ tay con lên được giống như của lễ buổi chiều” Mục đích:  “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho con được thắng trong

... Đọc tiếp.