01 – TÂM TÌNH XÂY DỰNG

Nêhêmi Đoạn 1 Câu ghi nhớ: Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời (Êsai 61:4). Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại

... Đọc tiếp.

02 – KẾ HOẠCH XÂY DỰNG LẠI

Nêhêmi Đoạn 2 Câu ghi nhớ: Ê sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm

... Đọc tiếp.

03 – GÓP PHẦN XÂY DỰNG

Nê-hê-mi Đoạn 3 Câu ghi nhớ: Ê sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Mục đích: Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho

... Đọc tiếp.

04 – CHÚA LÀ ĐẤNG XÂY DỰNG

Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 3-4 Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. Câu

... Đọc tiếp.

05 – NHỮNG NAN ĐỀ KHI XÂY DỰNG

Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 5 Câu ghi nhớ: Êsai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Mục đích: Đức Chúa Trời luôn ban ơn để chúng ta xây dựng lại những

... Đọc tiếp.

06 – CHIẾN THUẬT CỦA KẺ THÙ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 6 Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. Câu

... Đọc tiếp.

07 – CÁCH NÊ-HÊ-MI TRẬT TỰ DÂN SỰ CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Nê hê mi 7 Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của

... Đọc tiếp.

08 – SỰ PHẤN HƯNG BẮT ĐẦU

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8 Câu gốc: Êsai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổnát lâu đời. Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại

... Đọc tiếp.

09 – DẤU HIỆU CỦA SỰ PHẤN HƯNG THẬT, P1

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9 Câu gốc: 2 Sử ký 7:14 Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai

... Đọc tiếp.