15 – HÃY VÌ ĐỨC TIN MÀ ĐÁNH TRẬN

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:12 Câu gốc: 1 Ti-mô-thê 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Mục đích: Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng

... Đọc tiếp.