CHÚA LÀ ĐẤNG PHỤC HỒI

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. I. GIÓP LÀ AI? 1.

... Đọc tiếp.

LỜI BÀY TỎ TRONG CƠN BÃO TỐ

Câu ghi nhớ: Châm-ngôn 29:18 Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay! Mục đích: Nước nào không được Chúa hướng dẫn sẽ bị xáo trộn. Quốc gia nào theo luật lệ Chúa, hạnh phước trường tồn. I. PHAO-LÔ, NGƯỜI MANG SỰ

... Đọc tiếp.

XUỐNG THẤP ĐỂ LÊN CHỐN CAO HƠN

Câu ghi nhớ: Giê-rê-mi 29:11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết chương trình Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Mục đích: Rô 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại

... Đọc tiếp.