01 – CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC TIN

Kinh Thánh:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10 Câu ghi nhớ:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3  Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng

... Đọc tiếp.

02 – ĐỨC TIN CỦA SI-MÔN, NGƯỜI THUẬT SĨ

Kinh Thánh:  Công vụ 8:9-13 Mục đích:  Chúa muốn giải cứu chúng ta ra khỏi sự nương cậy vào con người. Sự xức dầu đến từ Đức Chúa Trời, không đến từ bất cứ con người nào. Chúng ta chỉ tìm kiếm sự nương cậy vào Chúa mà thôi.

... Đọc tiếp.