14 – NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:11 Câu gốc: Ê-xê-chi-ên 33:7 Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo trước cho chúng nó. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng

... Đọc tiếp.