ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH – P1

Bài học: Cầu nguyện đáp ứng: Kinh Thánh: Ê-sai 61:1 (Phần 1) Câu gốc: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người

... Đọc tiếp.

ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH – P2

Cầu nguyện đáp ứng: Kinh Thánh: Ê-sai 61:2-3 (Phần 2) Câu gốc: Công-vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ

... Đọc tiếp.

ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH – P3

Kinh Thánh: Ê-sai 61:3d-6a Câu gốc: Công-vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa

... Đọc tiếp.

ĐƯỢC XỨC DẦU ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH – P4

Kinh Thánh: Ê-sai 61:6b-11 (Phần 4) Công-vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa

... Đọc tiếp.