09 – NHỮNG ĐIỀU CẦN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI LÀM

Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:1-16 Câu gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Mục đích: 1 Cô-rinh-tô 6:12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có

... Đọc tiếp.