01- BỊ RỦA SẢ VÌ LỜI NÓI

BẺ GÃY SỰ RỦA SẢ (PHẦN 1) Câu Ghi Nhớ: Galati 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban

... Đọc tiếp.

02 – TỰ RỦA SẢ MÌNH

Câu gốc ghi nhớ: Sáng 12:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Mục đích: Luca 6:28 Chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình 1.

... Đọc tiếp.